Op de verkoop en verhuur door Lactatiekundige Mies zijn de volgende Algemene Voorwaarden, versie d.d. 8 december 2019, van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN
ARTIKEL 1 – Algemeen
ARTIKEL 2 – Offertes en aanbiedingen
ARTIKEL 3 – Leveringstermijn
ARTIKEL 4 – Overmacht
ARTIKEL 5 – Opschorting en ontbinding
ARTIKEL 6 – Betaling, rente en incassokosten
ARTIKEL 7 – Onderzoek plicht na ontvangst
ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
ARTIKEL 9 – Risico
ARTIKEL 10 – Toepasselijk recht
HOOFDSTUK 2. Bijzondere bepalingen verkoop
ARTIKEL 11 – Koopovereenkomsten
ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud

HOOFDSTUK 1: Algemeen
ARTIKEL 1 – Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en bestellingen op het gebied van verkoop en/of verhuur bij Lactatiekundige Mies (hierna te noemen LM) zijn, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de
wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt;
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

ARTIKEL 2 – Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van LM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 LM kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten en opties.

ARTIKEL 3 – Leveringstermijn
3.1 De door LM opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt ben u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen dertig (30) dagen door LM worden terugbetaald.

ARTIKEL 4 – Overmacht
4.1 Ingeval van overmacht heeft LM, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

ARTIKEL 5 – Opschorting en ontbinding
5.1 LM mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst meteen en met directe ingang ontbinden, indien:
– u de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– u bij het sluiten van de overeenkomst verzocht bent om zekerheid of borg zoals bedoeld in artikel 13.4 te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
5.2 Indien de reden van de ontbinding aan u kan worden toegerekend, is LM tevens gerechtigd tot vergoeding van de daardoor veroorzaakte schade, daaronder begrepen de door LM gemaakte kosten.

ARTIKEL 6 – Betaling, rente en incassokosten
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LM aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door LM aangegeven.

ARTIKEL 7 – Onderzoek plicht na ontvangst
7.1 U dient, op het moment dat de zaken aan u ter beschikking zijn gesteld, onmiddellijk te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de eisen die LM en u zijn overeengekomen. Eventuele gebreken kunt u binnen vijf (5) dagen na ontdekking via het contactformulier of per mail (Mies@Lactatiekundigemies.nl) aan LM melden, onder vermelding van het artikel in het onderwerp van uw mail en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. LM zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel om gegronde redenen niet accepteert.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid
8.1 LM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel de gebrekkige prestatie aan LM toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
8.2 LM is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.3 Ingeval LM aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LM beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekeraar. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van LM niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van LM beperkt tot maximaal het bedrag van driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LM.

ARTIKEL 9 – Risico
9.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het geleverde gaat op u over, op het moment waarop de zaken aan u zijn afgeleverd.

ARTIKEL 10 – Toepasselijk recht
Op de tussen LM en Wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2: Bijzondere bepalingen verkoop
ARTIKEL 11 – Koopovereenkomsten
Indien de met u gesloten overeenkomst een koopovereenkomst betreft, zijn naast de bepalingen opgenomen in Hoofdstuk 1 van deze voorwaarden ook de bepalingen van Hoofdstuk 2 van deze voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 12 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door LM in het geval van verkoop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van LM, totdat u alle verplichtingen uit de met LM gesloten overeenkomst(en) volledig bent nagekomen